تلسکوپ سری AstroMaster

70az

تلسکوپ‌

Astromaster 70 AZ

90eq-1

تلسکوپ‌

Astromaster 90 EQ

Astromaster1

تلسکوپ‌

Astromaster 130 EQ

Astromaster130Eq-md

تلسکوپ‌

Astromaster 130 EQ-MD